Tverrfaglig samarbeid

  • For at barn skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og instutisjoner i kommunen.
  • Å arbeide sammen er grunnlaget for helhetlig pedagogikk.
  • Å anerkjenne både sin egen og andres kunnskap og forståelse er utgangspunktet for at samarbeidet skal oppleves konstruktivt. Det handeler altså om å få til et profosjonelt, trygt samarbeid til beste for barnet.

Samarbeidspartnere
FAU og FUB for foreldre med barn i barnehagen

Helsestasjonen
Vi har et godt samarbeid med helsesøstrene på helsestasjonen. De kan gi oss råd og veiledning hvis vi trenger det i forhold til enkeltbarn, barnegruppen og barnefamilier. Noen ganger deltar de også på foreldresamtaler med barnehagen og foreldre.

Skole
Veiledningshefte, plan overgang barnehage til skole

Fysioterapi

Ergoterapi

BUP

PPT

Basen

Spesialpedagogisk team

Barnevern

Sykehus Helse Fonna

NAV

Rossabø Menighet