"Verktøykassen"

 • Skåre barnehage er med å heve kompetansen gjennom prosjektet "Verktøykassen".
 • Verktøykassen er et treårig kompetansehevingsprogram for barnehager i Haugesund kommune.
 • 15 barnehager skal implementere Verktøykassen i perioden 2011 – 2016.

Ideen til å utvikle Verktøykassen startet høsten 2010 etter en drøfting mellom PPT, barnevernet og barnehagefaglig rådgiver. Det ble opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som har hatt hovedansvaret for utviklingen av programmet, og opplæringen av barnehagene. Verktøykassen er senere blitt en del av Modellkommunesatsingen i kommunen.

Styrke samarbeidet
Målsettingen med Verktøykassen har vært å styrke det almennpedagogiske arbeidet, øke fokuset på tidlig intervensjon og styrke foreldresamarbeidet. I tillegg har en ønsket å gi barnehagene verktøy knyttet til de forskjellige fagbolkene, sikre kunnskapen som gis til barnehagene via kursing og veiledning til alle ansatte, og spesifikk oppfølging til ledelsen i barnehagen.

Positivt
Erfaringene så langt har vært positive. Evalueringene etter kursdagene har vært svært gode. Barnehagene som deltar er positive, aktive og jobber godt med temaene som blir presentert. 

Fakta
Programmet inneholder kompetanse- heving på følgende områder:

 • Barn i risiko
 • Samarbeid og gode beskjeder
 • Tilknytning
 • Ros og oppmuntring
 • Lek, organisering og voksenrollen
 • Regler, struktur og grensesetting
 • Marte Meo
 • Barnehage/hjemsamarbeid
 • Kartlegging og observasjon
 • Risikofaktorer og bekymring
 • Implementering

Arbeidsgruppen:
Owe Myklebust, PMTO-koordinator/terapeut
Beate Engeseth, Spesialpedagog PPT
Torunn Dahlstrøm, Spersialpedagog /Spes.ped teamet

Liv Åse, pedagogisk veileder - Haugesund Kommune