Tilvenning fra liten til stor avdeling

Vi legger vekt på å arbeide på tvers av avdelingene. Dette gir oss mulighet til å bli kjent med alle barna, og det er til stor hjelp når vi må steppe inn for hverandre ved sykdom eller fravær blant personalet. Vi ønsker ikke at veggene skal være et hinder for samspill på tvers. 


Mange av barna kjenner eller blir kjent med noen som går på annen avdeling. Noen har også søsken som det er kjekt å være sammen med av og til. Derfor har vi bla. Felles frokost på 0-3 og 3 -6 års avdelingene våre. I uteleken leker store og små på tvers av avdelinger. 


Etter påske det siste halve året barnet går på 0-3 års avdelingen, begynner vi en forsiktig tilvenning til stor avdeling. Da besøker barna sin avdeling en gang pr. uke, sammen med trygge voksne. Her er barna med på ulike aktiviteter og måltid.