Kvalitet i barnehagen

God kvalitet i barnehagen handler først og fremst om relasjonen mellom 
det enkelte barn og de voksne og kjennetegnes ved voksne som:
     •     er engasjerte og varme i samspillet med barnet
     •     er sensitive overfor barns uttrykk og følger det opp
     •     samtaler, lytter og forteller
     •     er tydelige og sette positive grenser rundt barn
Et godt og gjensidig tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem 
er grunnleggende for kvaliteten.


Det er like farlig for et lite barn å falle 
ut av den voksnes tanker som å falle ut 
av den voksnes armer.
Donald WinnicottTilvenning i barnehagen

Det første møtet med barnehagen legger grunnlaget 
for barnets trivsel. Foreldrene og barnehagepersonalet gir 
sammen barnet den beste starten i barnehagen. 


     •     Både barnet og foreldrene trenger en trygg voksen å forholde seg
          til i barnehagen.
     •     Gi barnet tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde,
          slik at det vet hvor det skal leke, spise og sove.
     •     Barnet trenger både forutsigbarhet og spennende inntrykk slik at
          det gleder seg til å komme i barnehagen.
     •     Når barnet leveres er det viktig å ta seg god nok tid slik at det får
          tiden det trenger til å bli klart for å skilles fra foreldrene og til å bli
          hos personalet.
     •     Gi barnet trøst og medfølelse når det gråter. Små barn blir mer
          stresset når det blir avledet.
     •     Skap gode rutiner for å levere og hente og forsøk å følge disse.
          Det er forvirrende for barnet dersom foreldrene har tatt avskjed, og
          personalet og foreldrene fortsetter å snakke sammen.
     •     Bruk tiden sammen med barnet og la det bestemme tempoet i         
          tilvenningen.

Å være foreldre i barnehagen

Når foreldrene og personalet har en åpen, tillitsfull og varm 
kommunikasjon fører det til at barnet trives bedre i barnehagen.
•     Husk at positive foreldre = positive barn. Hils på og prat med barn,
          foreldre og ansatte.Tenk på hvordan dere omtaler andre familier og
          barnehagen hjemme.
     •     Foreldre trenger ikke å vite alt, men engasjement påvirker barnets
          trivsel og utvikling positivt. Vær interessert og nysgjerrig på hvordan
          barnet har hatt det i barnehagen. La barnet få tid til å fortelle på sin
          egen måte og snakk om barnehagen hjemme.
     •     Foreldrene kjenner barnet best og må ha tro på egen rolle og
          mulighet til å påvirke.
     •     Foreldre må ”lese” hvordan barnet har det og ta hensyn til at barnet
          blir sliten i barnehagen.
     •     En god dialog skaper tillit mellom foreldre og personalet. Saker tas
          opp når de oppstår på en åpen og ærlig måte. Kritikk er et lite egnet
          verktøy for samarbeid.
     •     Bruk barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg aktivt.
          Barnehagen skal informere foreldrene og legge til rette for
          samarbeid. Foreldrene må engasjere seg i barnehagespørsmål
          og diskutere seg imellom.

Personalet i barnehagen

Skåre barnehage har 5 avdelinger.

Her kommer en oversikt på hvem som jobber hvor:

Dyrehagen (3-4 åringer)

Kjersti Haugland og Bente Stensen

Froskene (3-4 åringer)

Kari Kaalaas Idsøe og Britt Synnøve Nonslid

Akvariet (5 åringer)

Turid Jørgensen, Adem Melic, Jorunn Rønnevik 50%, Aud Tollaksen 50%

Trollongane (0-3 år)

Solveig H. Nygaard, Herwin Salih, Inger Johanne Risanger

Bukkenebruse (0-3 år)

Tine T. Tørresdal, Mariola Adamski, Heidi Sandvik, Hanne Langelangsvik (ut i permisjon okt. 14)

 

Vivian B. Stuvik - styrer

Sølvi A. L. Engedal - styrerassistent

Velkommen til nytt barnehageår!

Jeg vil benytte anledningen til å ønske nye og gamle barn og foreldre velkommen til barnehagen.

Vi har hatt en fantastisk sommer og solen har gjort oss godt. Batteriene er ladet og vi er klare for ett nytt og spennende barnehageår.

Fra den 15 august starter tilvenningen av nye barn. Det første møtet med barnehagen legger grunnlaget for barnets trivsel. Sammen med foreldrene ønsker vi å gi barna den beste starten i barnehagen.

Vi etterstreber å ha en åpen, tillitsfull og varm kommunikasjon med foreldre - dette vet vi har betydning for at barnet trives bedre i barnehagen.


16 mai tog med Gard skole!

Fredag 16 mai, kl. 10.00, går Skåre barnehage i tog med Gard Skole. Med skolekorpset i front går vi i fellesskap opp til Skåreheimen aldershjem. Der synger vi 17 mai sanger, før vi drar tilbake til barnehagen for å spise pølser og is. Det vil også bli arrangert forskjellige leker på uteområdet vårt.

Foreldre som har tid og anledning til å se på toge,t er hjertelig velkommen til å stille seg opp langs veien for vinke til barna.

Husk at barna har med flagg til barnehagen. Husk også å merke med flagget med navn.

Gratulerer Heidi og Herwin!

Vi vil Gratulere Heidi og Herwin med gjennomført studie KOMPASS!

Kunnskapsdepartementet har tildelt midlar til Fylkesmannen i Rogaland for å setje i gang kompetansehevingstiltak retta mot assistentar i barnehagane. Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund har ansvaret for innhald og gjennomføring av studiet.

Tilbodet går ut til assistentar i barnehagane i Rogaland fylke, og kvart kurs har plass til 30 deltakarar/studentar. Kurset er fullfinansiert med midlar frå Kunnskapsdepartementet og målgruppa er assistentar i barnehagen.

Kort om studiet

Kurset er eit læringsprogram med vekt på erfaringsbasert læring og arbeidsplassen som læringsarena. Målet er å gi assistentar bevisstheit om eigne ressursar og eigen rolle i barnehagen. Kurset skal også gi barnehagefagleg kompetanse og fremje utvikling av barnehagen til eit betre tilbod for alle barn og foreldre.

Studiet går over to semester og har ulike arbeidsoppgåver. Alle samlingane vert halde på UiS og HSH i Haugesund.

 

Bente og Mariola har gjennomført tilsvarende kurs tidligere.

Planleggingsdag 8 mai.

Torsdag 8 mai har vi planleggingsdag i regi av Verktøykassen, og barnehagen holder i den anledning STENGT.

Dette er siste kursrekke vi har, og det er nå prosessen med implementering av verktøyene begynner for alvor.

TEMA VI HAR VÆRT INNOM:

 1. Atferdsvansker
 2. Tilknytning
 3. Ros og oppmuntring
 4. Gode beskjeder
 5. Marte meo
 6. Lek og voksenrollen
 7. Lek og organisering
 8. Regler og grenser
 9. Foreldresamarbeid
 10. Samtaler med barn

 

 

Besøk av sauefarm

Torsdag og fredag besøker 0 - 3 års avdelingene sauene i Sveio. Mange flotte opplevelser!

FRILUFTSUKE vår 2014

Da nærmer det seg frilufts uke for store og små i barnehagen.

Tema for denne uken er VÅR.

Personalet følger med på værmeldingene og legger uka til en "godværsperiode".

I denne uka vil det bli

 • uteleker
 • fellessamlinger ute
 • Utflukt til Visnes
 • Planting av blomster frø
 • Felles turer med spennende aktiviteter.

Følg med på oppslagstavler i barnehagen for når de vil gjennomføre FRILUFTSUKA


Foreldre inviteres til "forestilling" i barnehagen...

Avdelingene begynner å nærme seg klare til fremvisning etter en lang prosjektperiode.

Avdelingene vil sende ut nærmere invitasjoner hvor dere skal få se hva barn og voksne har holdt på med i barnehagen siden januar.

Dyrehagen og Froskene vil invitere foreldre i April

Trollongane og Bukkenebruse vil invitere foreldre i Mai

Akvariet vil invitere foreldre i Juni.

Avdelingene har valgt ulike tema for sitt prosjekt. Barna har vært kreative hvor sang / musikk / forming / lek / utforsking har vært elementer i hele prosjektperioden. 

Så følg med etter invitasjon i barnas hyller - og noter dere dato for forestilling i barnets avdeling.

 

Tilvenning fra liten til stor avdeling

Vi legger vekt på å arbeide på tvers av avdelingene. Dette gir oss mulighet til å bli kjent med alle barna, og det er til stor hjelp når vi må steppe inn for hverandre ved sykdom eller fravær blant personalet. Vi ønsker ikke at veggene skal være et hinder for samspill på tvers. 


Mange av barna kjenner eller blir kjent med noen som går på annen avdeling. Noen har også søsken som det er kjekt å være sammen med av og til. Derfor har vi bla. Felles frokost på 0-3 og 3 -6 års avdelingene våre. I uteleken leker store og små på tvers av avdelinger. 


Etter påske det siste halve året barnet går på 0-3 års avdelingen, begynner vi en forsiktig tilvenning til stor avdeling. Da besøker barna sin avdeling en gang pr. uke, sammen med trygge voksne. Her er barna med på ulike aktiviteter og måltid.